ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Дотоод, журам

Нэрс Тайлбар
1 Аймгийн холбоодын ажил дүгнэх шалгуур
2 Удирдлагын тайлангийн маягт
3 Удирдлагын тайлангийн заавар
4 Үндэсний холбооны дүрэм
5 Хөдөлмөрийн яамны шагналын журам
6 Шинэ бодлогын баримт бичиг