ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Хууль, журам

Нэрс Тайлбар
1 ONHS-iin-zaavar43
2 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
3 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ малчин мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох
4 МАЛЧДЫН ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
5 МАЛЫН УДМЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга
6 МОНГОЛ МАЛ ХӨТӨЛБӨР
7 НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
8 СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
9 ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ
9 Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого
10 УЛСЫН ШИЛДЭГ ХОРШОО ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
11 ХАА-Н БОДЛОГО
12 ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ НИЙГМИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-П
13 ХОРШООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
14 ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ
14 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ТУХАЙ
15 ХӨДӨӨГ ХОРШООЛОХ АЯНЫ ТУХАЙ
16 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Хоршоо хөгжүүлэх
17 жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль
18 ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ