ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Хоршоологчдын чадавхийг бэхжүүлэх бүсчилсэн сургалт

          Төв аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, Аймгийн ХААХХ, Дэлхийн зөн ОУБ хамтран Хоршоо хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоршоодын гишүүд болон удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх сургалт, зөвлөгөө өгөх замаар төрөөс хоршоодын талаар баримтлах бодлого, жишиг хоршооны ойлголтыг нэгдсэн байдлаар олгох зорилгоор сургалт, хэлэлцүүлгийг Зуун мод, Борнуур сумдад бүсчилэн амжилттай зохион байгууллаа.

       2015 оны 10-р сарын 21-ний өдөр Урд, Зүүн бүсийг хамарсан сургалт хэлэлцүүлгийг Зуун мод суманд зохион байгуулж Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Архуст, Баянжаргалан, Баян, Сэргэлэн, Баянцагаан, Заамар, баян-Өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт, Эрдэнэсант, Зуун мод сумдын 20-иод хоршоодын төлөөллүүд хамрагдав.

         2015 оны 10-р сарын 23-ны өдөр Хойд, Баруун бүсийг хамарсан сургалт хэлэлцүүлгийг Борнуур суманд зохион байгуулж Баянчандмань, Баянцогт, Жаргалант, Батсүмбэр, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Лүн, Зуун мод, Борнуур сумдын 110 гаруй хоршоологчид хамрагдлаа.

         Сургалтын арга хэмжээг МХААХҮХ-ны Хоршоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Индраа “Хоршоо, хоршооны засаглал, түүний онцлог”, “Гишүүдийг идэвхжүүлэх арга зам”, “Хоршооны тэргүүлэгч, хяналтын зөвлөлийн үүрэг, хариуцлага”, “Хоршооны хөгжил, үйл ажиллагаанд анхаарах асуудлууд” зэрэг сэдвийн хүрээнд амжилттай зохион байгуулав.