ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.МХААХҮХ-ны Хяналтын зөвлөлийн гишүүд, Аймгуудын ХААХХ-ны Хяналтын зөвлөлийн дарга нарын хамтарсан уулзалт сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа.

      Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоолгчдын үндэсний холбооны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 2015 оны 11-р сарын 23-24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод аймгуудын ХААХХ-ны Хяналтын зөвлөлийн дарга нар болон Үндэсний холбооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн хамтарсан уулзалт, сургалтаа амжилттай  зохион байгууллаа.

        Уулзалт сургалтанд Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Дорнод, Сэлэнгэ, Төв, Ховд, Орхон, Увс аймгийн Хяналтын зөвлөлийн дарга гишүүд Үндэсний холбооны Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүд хамрагдав.

             Сургалтын эхний өдөр Үндэсний холбооны Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүд:

  1.  “Бизнесийн эерэг сэтгэлгээ”  сэдвээр Үндэсний холбооны Хяналтын зөвлөлийн дарга Н.Баяртсайхан
  2. “Орон нутгийн төрийн байгууллагууд болон хоршоо хоорондын хамтын ажиллагаа” сэдвээр Үндэсний холбооны Хяналтын зөвлөлийн дэд дарга Х.Нямбаатар
  3. “Гадаад улс орны хоршоодын холбоодын Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагаа, туршлага” сэдвээр Үндэсний холбооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн Д.Бямбацэрэн
  4. “Орон нутагт хоршоо дэмжих боломж, туршлага” сэдвээр Үндэсний холбооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн, Баянхонгор аймгийн Галуут сумын Засаг дарга Л.Батсайхан
  5. “Монгол улсын хууль эрх зүйн шинэчлэл” сэдвээр Үндэсний холбооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн Д.Аюуш нар дээрх сэдвүүдээр хичээл явуулав.

         Сургалтын 2 дахь өдөр Хяналт, хяналтын зөвлөлийн эрх үүрэг, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, санхүүгийн хяналт, санхүүжүүлэх эрх зүй, Хяналтын зөвлөл-Тэргүүлэгч-холбооны дарга нарын хоорондын харилцаа, хяналтын зөвлөлийг сонгож бүрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд сэдвийн хүрээнд Үндэсний холбооны сургагч багш нар хичээлийг удирдан явуулж, сургалтын төгсгөлд оролцогчдыг 2 баг болгон “Хяналтын зөвлөлийн журам”-ын төсөл, “Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний төсөл боловсруулан ажилласан нь сургалтын онцлог байлаа.

       

        Сургалтын төгсгөлд  оролцогчдод Гэрчилгээ олгохын зэрэгцээ  сургалтын талаарх үнэлгээний судалгаа авахад сургалтын сэдэв агуулга, багшийн арга барил, мэдлэг чадвар маш сайн, тараах материал хүрэлцээтэй ойлгомжтой, сургалтыг ерөнхийд нь маш сайн амжилттай явагдсан гэж дүгнэсэн төдийгүй цаашид шаталсан сургалт зохион байгуулах хүсэлтийг албан ёсоор Үндэсний холбооны удирдлагад санал болгосон болно.