ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Монголын нэгдсэн хувийн мал эмнэлгүүдийн дундын хоршооны үйл ажиллагаанд хяналт хийлээ.

       Монголын нэгдсэн хувийн мал эмнэлгүүдийн дундын хоршооны хүсэлтийн дагуу МХААХҮХ-ны зөвлөх Д.Батмөнх, ахлах мэргэжилтэн Д.Индра нар 2015 оны 12-р сарын 22-ны өдөр тус хоршооны үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийлээ.

              Үнэлгээг Хоршооны дүрэм, бүх гишүүдийн болон Тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн хурлын материалууд, ажил төрлийг зохицуулсан журмууд, бусад бичиг баримттай танилцах, хоршооны удирдлагуудтай ярилцах, удирдлагуудаар өөрсдөөр нь хоршооныхоо ажилд үнэлэлт өгүүлэх, зөвлөх багийн зүгээс өгсөн үнэлгээтэйгээ харьцуулж дундачлах зэрэг арга хэлбэрээр зохион байгууллаа.

            Тус мал эмнэлгийн дундын хоршоо байгуулагдаад 2 жил гаруй болж байгаа нь богино хугацаа боловч ажлын тодорхой ололт ахицууд, мөн цаашид анхаарах асуудлын талаар зөвлөмж гаргаж хүргүүлсэн байна. Үнэлгээний ажлын үр дүнд цаашид хамтарч ажиллах чиглэлүүдээ тодорхойллоо.