ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.2015 он - Хөрс Хамгаалах Олон Улсын Жил

Дэлхийн хөрс хамгаалах хамтын ажиллагааны хүрээнд Тайландын вант улсын санаачилгаар 2015 оныг НҮБ-аас Хөрс хамгаалах олон улсын жил болгон зарлажээ. Энэ жилийн гол зорилго нь эко-систeмийн хэвийн ажиллагаа болон хүнсний аюулгүй байдалд хөрсний үзүүлэх чухал үүрэг, мэдлэгийг дээшлүүлэхэд оршино.

Хөрс хамгаалах олон улсын жил-2015 оны зорилго:

  • Хүн төрөлхтний амьдралд хөрс хэр их ач холбогдолтой болох талаар  Төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын  мэдлэгийг дээшлүүлэх
  • Тогтвортой хөгжил, ядуурлыг бууруулах, эко-систeмийн үйлчилгээ, цаг уурын өөрчлөлтөнд дасан зохицох болон хор хөнөөлийг бууруулах, түүнчлэн хүнсний аюулгүй байдалд хөрсний гүйцэтгэх  чухал үүргийн талаар олон нийтэд таниулах
  • Хөрсний нөөцийн хамгаалалт болон тогтвортой удирдлагын үр дүнтэй бодлого, үйл ажиллгаануудыг дэмжих
  • Газар ашиглагчид болон хүн амын өөр өөр бүлгүүдэд зориулсан эрүүл хөрсийг хадгалах, сэргээх, хамгаалах тогтвортой удирдлагын үйл ажиллагаануудад хөрөнгө оруулалт хийхийг дэмжих
  • Тогтвортой хөгжлийн зорилтын үйл явцад болон 2015 оноос хойш хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт гарч байгаа санаачлагуудыг хэрэгжүүлэх   
  • Бүх түвшинд ( олон улсын, бүсийн, үндэсний )  хөрсний талаар мэдээлэл цуглуулах болон мониторингийг  сайжруулахыг дэмжих г.м