ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Зураг оруулна уу

Намак хөгжил

Хоршооллын мэргэжил сургалт судалгааны төв

 

Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны дэргэдэх Хоршооллын Мэргэжил сургалт судалгааны төв нь 2010 оны 10 дугаар сараас үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хоршооллын Мэргэжил сургалт, судалгааны төв нь хөдөө орон нутгийн иргэдийн хоршиж хамтран ажиллах, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэлтийг дэмжиж бизнесийн болон ХАА-н технологийн ур чадварыг эзэмшүүлэх сургалт явуулахын зэрэгцээ зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг үзүүлж байна.

Сургалтын төвийн зорилго

Хоршооны хүний нөөцийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, хамтран ажиллах сонирхлыг дэмжиж, мэдээллээр хангахад оршино.

Бид хоршоодын хүний нөөцийн мэдлэгийг сайжруулж, хэрэгцээт мэдээллээр хангах зорилгоор дараах хөтөлбөрүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна.

Үүнд:

 

 • “Хоршооны дарга, менежерийн чадавхийг сайжруулах” хөтөлбөр
 • “Хоршооны тэргүүлэгч, хяналтын зөвлөлийг чадавхжуулах” хөтөлбөр
 • “Хоршооны нягтлан бодогчдыг мэргэшүүлэх” хөтөлбөр
 • “Хоршоодын гишүүдийн мэдлэгийг сайжруулах, оролцоог нэмэгдүүлэх” хөтөлбөр гэх мэт болно.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл                               

 • Хоршооны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа хийх
 • Хоршооны хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургалт явуулах
 • Бизнесийн болон ХАА-н чиглэлийн зөвлөгөө өгөх
 • Сургалтын гарын авлага, материал боловсруулах
 • ХАА-н хоршоологчдод мэдээллээр үйлчлэх
 • Захиалгын дагуу бүх төрлийн сургалтуудыг чанартай зохион байгуулах

СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Хоршооны дарга менежерийн сургалт
 • Хоршооны Нягтлан бодох бүртгэлийн сургалт
 • Хоршооны Анхан шатны мэдлэг олгох сургалт
 • Мэдээллийн технологи, Гадаад хэл, компьютерын сургалт
 • Аймаг, нийслэлийн ХАА-н холбоодын Хяналтын зөвлөлийн сургалт
 • Хоршоодын Тэргүүлэгчдэд зориулсан сургалт
 • Үндэсний холбооны Ажлын албаныханд зориулсан сургалт
 • Залуу хоршоологчдын сургалт
 • ХАА-н үйлдвэрлэлийн технологийн сургалт, зөвлөгөө
 • Олон Улсын сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах
 • Хоршоо үүсгэн байгуулах болон чадавхжуулах, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн зөвлөгөө
 • Төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтарсан захиалгат сургалт

 

СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,

СУРГАЛТУУДЫН ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛУУД

 

 • 5-с дээш жил зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн туршлагатай хоршооны мэргэшсэн сургагч багш нар хичээлийг заадаг.
 • Онолын мэдлэг, бүлгийн болон нээлттэй хэлэлцүүлэг, ярилцлага, бие дааж дүн шинжилгээ хийх, багаар ажиллах, туршлага солилцох зэрэг сургалтын олон арга зүйгээр сургалтаа явуулдаг.
 • Хоршооны тухай гарын авлага материал, сургалтын туршид заагдсан хичээлүүдийг CD дээр хуулбарлан өгдөг.
 • Олон жилийн туршлага судалгаанд суурилсан сургалтын модуль, нарийвчилсан хөтөлбөрийг баримталж ажилладаг.
 • Сургалтын орчин нөхцөл тав тухтай байдалд онцгой анхаарч ажилладаг.
 • ХАА-н үйлдвэрлэлийн туршлага судлах, танилцах аялал зохион байгуулдаг.
 • Бизнесийн болон технологийн сургалтууддаа магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, Үндэсний холбооны үндсэн болон гэрээт багш нараар хангагдсан.
 •  Сургалтын хөтөлбөрийг мэргэжлийн байгууллагаар хянуулж дүгнүүлсэн.
 • Өндөр хурдны интернетэд холбогдсон
 • Гадаад хэл компьютерийн сургалтандаа гадаадад боловсрол эзэмшиж мэргэшсэн Монгол болон Гадаад багш нараар хичээл заалгадаг.