ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Зураг оруулна уу

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • Хоршоологчид, гишүүн нэгжийг төрийн болон бусад байгууллагуудад төлөөлөх, нийтлэг эрх ашиг сонирхолыг хамгаалах
 • Салбар холбоод, гишүүн хоршоодын эрх ашиг зөрчигдсөн тохиолдолд тэднийг төлөөлж холбогдох байгууллагуудад хандах, дотоод болон олон улсын түвшинд ХАА-н хоршоологчдыг төлөөлж, нөлөөллийн үйл ажиллагааг явуулдаг.
 • Хоршоо хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 • Гишүүддээ орчин үеийн техник технологийн мэдээллийг байнга хүргэх
 • Аймгийн салбар холбоодоороо дамжуулан, хоршоологчдод шаардлагатай байгаа техник технологи, цаг үеийн шинэ соргог мэдээллийг цаг алдалгүй мэдээллэхээс гадна өөрийн Вэб хуудсаараа дамжуулан хүртээмжтэйгээр хүргэхийг зориж ажилладаг.
 • Хоршооллын сургалтын гарын авлага, материал боловсруулах
 • Хоршоологчдын мэдлэг боловсролын түвшинд тулгуурлан шаардлагатай мэдлэгийг олгох зорилгоор хоршоо, менежмент, маркетинг, хоршооны НББ, ХАА-н  технологийн гарын авлагуудын материалыг тогтмол шинэчлэн боловсруулдаг.
 • Хоршоог хөгжүүлэх сан
 • 1999 оноос хойш алслагдсан сум, сууринд хоршооллын үйл ажиллагааг сайжруулах, санхүүгийн чадамжийг нэмэгдүүлэх, хөдөөд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор бичил зээлийг олгож байсан ба гадны донор байгууллагуудтай хөнгөлөлттэй зээлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.
 • Холбоо, хоршоодын санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэх, менежментийг боловсронгуй болгоход дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
 •  Судалгаа, үндэслэлд тулгуурлан санхүүгийн дэмжлэг шаардлагатай холбоо, хоршоодод бичил зээлийн үйлчилгээ үзүүлж, менежментийг сайжруулах тал дээр нь  анхаарч байнгын зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. 
 • Холбоо хоршоодын мэдээлэл дамжуулах, харилцаа холбоог бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 • Аймгийн салбар холбоо, хоршооддоо мэдээллийн цахим системийг ойртуулах, мэдээ мэдээллийн харилцан солилцоо, эргэх холбоог сайжруулахад дэмжлэг болох үүднээс холбооддоо сууринд утас, интернэтийн орчинг сайжруулахад анхаарч, иж бүрэн оффисийн тоног төхөөрөмжөөр хангасанаар харилцаа холбоо, мэдээллийн эргэх холбоо сайжирч цаашид улам эрчимжүүлэхэд анхаарч ажилладаг.
 • Төсөл төлөвлөгөө боловсруулж, байнгын зөвлөгөө өгөх
 • Хоршоодынхоо бизнес төлөвлөгөө, төсөл, тендерийн шалгаруулалтанд оролцоход нь дэмжлэг болох үүднээс боловсруулсан материалыг нь хянах, сайжруулах, шаардлагатай тохиолдолд үнэ төлбөргүйгээр боловруулж, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг байнга өгч шалгаруулалтанд нь оролцоход нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажилладаг.
 • Гадаад харицаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
 • Хоршоодыг дотоод, гадаадын бизнесийн байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбож, зуучлах
 • Хоршоолол, ЖДҮ-ийн хөгжлийн дэмжихэд чиглэгдсэн дотоод гадаадын бизнес, төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хоршоодыг хамруулж тэдний чадавхийг сайжруулахад анхаарч ажиллаж байна.
 • Сургалт, зөвлөгөө
 • Гишүүн хоршоологчдоо шаардлагатай мэдээллээр хангах, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулахад чиглэгдсэн сургалт, зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулахаас гадна хамтын ажиллагаатай орнуудын хоршооллын байгууллагуудтай туршлага солилцох, дадлагажуулах сургалтуудад хамруулдаг.
 • Судалгаа шинжилгээ хийж зөвлөгөө өгөх
 • Хоршооны үйл ажиллагааны доголдол, хэрэгцээ шаардлагыг илрүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах зорилгоор бүсчилсэн түүвэр судалгааг хийж судалгааны үр дүнд үндэслэн хэрэгжүүлэх ажлуудаа төлөвлөх,заавар зөвлөгөө өгөх, хоршоологчдод тохирсон сургалтуудыг зохион байгуулдаг.